Korišćenje veb sajta

Korišćenjem ovog veb sajta i njegovih usluga smatramo da ste u potpunosti saglasni i prihvatate uslove i politiku privatnosti. Ako se ne slažete sa uslovima korišćenja sajta i/ili politikom privatnosti, ne smete koristiti ovaj sajt kao ni usluge koje nudi. Korišćenje veb sajta i usluga društva izričito je uslovljeno saglasnošću sa svim uslovima ovog ugovora, uz isključenje svih drugih uslova.

Ko ima pravo na usavršavanje na Kampsteru?

Svi! Dostupnost obrazovanja i jednaka mogućnost za sve ljude da šire svoja znanja su osnovna ideja sa kojom je osnovan Kampster. Kampster se bori za pravo svih da znaju i za smanjenje bilo kojeg vida diskriminacije u društvu, a posebno u procesu obrazovanja. U Kampsteru znanje je dostupno svima bez obzira na polnu, nacionalnu, versku ili bilo koju drugu opredeljenost. Ista prava ostvaruju svi učesnici bez obzira na obrazovni nivo, predznanja ili sposobnosti. Strani državljani ostvaruju ista prava i mogu koristiti obrazovne programe Kampstera pod jednakim uslovima, ukoliko jezička barijera ne predstavlja problem.

Način učenja i provere znanja u toku participacije u obrazovnim kursevima Kampster zajednice

Proces obrazovanja se ostvaruje putem online učenja. Svi neophodni materijali za učenje se dostavljaju korisnicima na onlajn platformi za učenje, putem koje se vrši i proces provere znanja i polaganja završnih testova.

Obaveštavanje učesnika se može vršiti:

  1. Putem mejla
  2. Putem veb sajta Kampstera
  3. Putem platforme za učenje
  4. Telefonom
  5. SMS-om
  6. Poštom.

Učesnik kurs pohađa prema individualnom tempu, završavajući obaveze i napredujući u procesu učenja prema vlastitim mogućnostima, željama i planovima. Obavezujući su samo datumi početka i završetka. Korisničko ime i lozinka se otvaraju na ime kandidata koji je upisao kurs. Najstrože je zabranjeno prosleđivanje ovih informacija trećim licima. Svaka zloupotreba biće momentalno sankcionisana.

Korisnik obrazovnih kurseva je u obavezi da obavesti Kampster o promenama svih ličnih podataka u toku participacije u obrazovnim programima. Upotreba materijala i servisa je na ličnu odgovornost korisnika. Način učenja i provere znanja u toku participacije u obrazovnim kursevima Kampster zajednice Korisnik dobija na platformi za učenje lekcije i pomoćni materijal za učenje. Korisniku nisu potrebni nikakvi dodatni materijali kako bi uspešno završio kurs Kampster, već mu je sav materijal obezbeđen i dostupan na onlajn platformi za učenje. Materijal za učenje u zavisnosti od kursa obuhvata lekcije, praktične zadatke, testove, zbirku pojmova, preporuke za dalje usavršavanje i druge prateće materijale. Korisnik je u obavezi da pređe sve lekcije. Korisnik koji koristi kurs ima mogućnost konsultovanja sa mentorom i čitavom zajednicom Kampstera putem Foruma u svakom trenutku. Da bi korisnik uspešno završio jedan kurs mora položiti sve provere znanja u kursu - zavisno od kursa to mogu biti mini-kvizovi, testovi, obični zadaci i završni zadatak. Korisnik vrši izradu zadatka prema uputstvima u kursu i predaje putem platforme. Mentor kursa je dužan da polazniku, nakon što izvrši pregled običnog rada, u roku od 5 radnih dana prosledi odgovor da li je zadatak uspešno urađen, a u roku od 7 dana ukoliko je u pitanju završni zadatak. Ukoliko zadatak nije uspešno urađen vraća se učesniku na doradu. Zadatak biva prihvaćen tek nakon što su ispunjeni svi uslovi predviđeni zadatkom. Svako kopiranje ili neovlašćeno korišćenje informacija je zakonski kažnjivo i povlači disciplinske mere protiv korisnika, koje će biti u takvim situacijama pokrenute protiv korisnika od strane Kampster zajednice. Nakon isteka datuma predviđenog za praćenje kursa Kampstera, polazniku ostaju dostupni svi materijali koje je do datog trenutka na platformi uspešno prešao. Polaznik i po isteku kursa ima pristup platformi, kursu i Forumu, ali nema mogučnost polaganja kvizova, testova i zadataka. Obaveze Kampstera prema polazniku prestaju da važe po isteku kursa. Ukoliko nije položio kurs do isteka roka, polaznik ima pravo da kupi produžetak.

Pravo na sticanje sertifikata Kampstera

Svaki polaznik Kampstera može steći potvrdu o odslušanom kursu Kampstera ukoliko je prešao uspešno sve lekcije u kursu, pri tome ne mora položiti završni test i praktične zadatke. Svaki polaznik Kampstera može steći sertifikat o uspešno završenom kursu Kampstera ukoliko je prešao uspešno sve lekcije u kursu, uspešno uradio praktične zadatke i položio završni test za procenu znanja. Sertifikat i potvrda u elektronskoj verziji su besplatni.

Tehnička podrška

Svaki polaznik dobiće pisano uputstvo za korišćenje onlajn učionice. Za eventualnu pomoć pri korišćenju platforme za učenje, korisnik se može obratiti slanjem mejla na adresu [email protected] ili putem linka Tehničke podrške koja se nalazi u glavnom padajućem meniju. Tehnička podrška radi od 9-17h. Nastojimo da odgovorimo korisniku istog dana, a najkasnije, u toku perioda intenzivnije komunikacije, u roku od 2 radna dana.

Autorska prava

Celokupan materijal Kampstera zaštićen je autorskim pravom.